مستقیم بمباران عربستان نظامیان سعودی ارتش و کمیته های مردمی یمن

مستقیم: بمباران عربستان نظامیان سعودی ارتش و کمیته های مردمی یمن بین الملل یمن عربستان نظامی سعودی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی «رئیس جمهور» دوشنبه شب با مردم صحبت خواهد کرد

حسن روحانی دوشنبه شب در شبکه یک با مردم گفتگو خواهد کرد و در مورد پرسشها اخیر کشور صحبت خواهد کرد.

«رئیس جمهور» دوشنبه شب با مردم صحبت خواهد کرد

«رئیس جمهور» دوشنبه شب با مردم صحبت خواهد کرد

عبارات مهم : دوشنبه

حسن روحانی دوشنبه شب در شبکه یک با مردم گفتگو خواهد کرد و در مورد پرسشها اخیر کشور صحبت خواهد کرد.

معاون دفتر مدیر جمهور اعلام کرد: مدیر جمهور دوشنبه شب ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه با مردم گفتگو خواهد کرد.

«رئیس جمهور» دوشنبه شب با مردم صحبت خواهد کرد

محور این صحبت ها در مورد پاسخ به ترامپ و روابط خارجی و نکات تازه ای در مورد ارز و گرانی و پرسشها اقتصادی خواهد بود.

حسن روحانی دوشنبه شب در شبکه یک با مردم گفتگو خواهد کرد و در مورد پرسشها اخیر کشور صحبت خواهد کرد.

واژه های کلیدی: دوشنبه | اقتصادی | رئیس جمهور | رئیس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

«رئیس جمهور» دوشنبه شب با مردم صحبت خواهد کرد

«رئیس جمهور» دوشنبه شب با مردم صحبت خواهد کرد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog